سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه کاشان  
مدیر گروه معارف اسلامی 
1371/07/01 
 
علمی،اجرائی 
همکاری 
مرکز تخصصی تفسیر حوزه 
آموزش وعضو شورای علمی 
1380/07/01 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
جامعة الزهرا (واحد پژوهش) 
آموزش و همکاری در امر پژوهش 
1380/07/01 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
جامعة الزهرا (واحد بین الملل) 
آموزش 
1380/07/01 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
سازمان اوقاف کاشان  
نماینده ولی فقیه  
1358/07/01 
 
اجرائی 
همکاری 
دادگسترى کاشان  
قاضی و عضو کمیسیون 5 نفرى حل اختلافات 
1358/07/01 
 
اجرائی 
همکاری 
فرماندارى کاشان  
عضویت در کمیسیونهای مختلف  
1358/07/01 
 
علمی،اجرائی 
همکاری 
دانشگاه کاشان  
عضو هیأت علمی  
1384/07/02 
 
علمی،اجرائی 
همکاری 
مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن قم 
آموزشى 
1384/07/02 
 
علمی،اجرائی 
همکاری 
مرکز تخصصی نهج البلاغه قم  
آموزشى 
1384/07/02 
 
علمی،اجرائی 
همکاری 
--- 
تبلیغ و امامت جماعت درکاشان 
1355/07/01 
 
اجرائی 
همکاری 
دادگسترى کاشان 
قاضی 
1358/07/02 
 
اجرائی 
همکاری 
اوقاف کاشان 
نماینده ولی فقیه 
1358/07/03 
 
اجرائی 
تدریس 
حوزه علمیه  
مدرس 
1354/07/01 
 
سيوطى، مغنى، معالم، مختصر و... 
تدریس 
دبیرستانهای كاشان 
مدرس 
1358/07/01 
 
--- 
تدریس 
دانشگاه كاشان (مدرسه عالي علوم)  
مدرس 
1362/07/02 
1362/11/15 
دروس معارف 
تدریس 
دانشگاه علوم پزشكي كاشان  
مدرس 
1366/07/01 
1367/07/01 
دروس معارف اسلامي  
تدریس 
دانشگاه قم  
مدرس 
1371/07/01 
1375/07/01 
علوم، بلاغت، عربى 
تدریس 
دانشگاه قم  
مدرس 
1371/07/01 
1375/07/01 
بديع فارسي ،علم كلام اسلامى 
تدریس 
دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
مدرس 
1366/07/01 
1367/07/02 
معارف اسلامی 
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
1371/07/01 
1375/07/01 
بلاغت، عربی، بديع فارسی 
تدریس 
حوزه علمیه 
مدرس 
 
 
ادبيات عرب و كلام